Wytrzymalosc na sciskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się liczbą kilogramów obciążenia zgniatającego próbkę danego materiału i przypadającego na 1 cm ściskanej próbki. Jeżeli pręt stalowy o przekroju kwadratowym będziemy poddawali działaniu sił rozciągająca, to dzieląc wartość siły rozciągającej przy rozerwaniu próbki przez powierzchnię jej przekroju, otrzymamy wytrzymałość na rozciąganie danego materiału wyrażoną również w kG/cm2. Materiały podlegające ścieraniu, np. kostka brukowa, płytki posadzkowe itp. , bada się pod względem wytrzymałości na ścieralność. Read more „Wytrzymalosc na sciskanie”

Przewodnosc cieplna

Przewodność cieplna zależy w znacznym stopniu od ciężaru objętościowego materiału i od jego wilgotności. Im mniejszy ciężar objętościowy ma materiał, a więc im jest lżejszy, tym mniejsza jest przewodność cieplna tego materiału. Jest to zrozumiałe, gdyż materiał lżejszy ma zawsze większą ilość porów niż materiał cięższy, a znajdujące się w porach powietrze zmniejsza przewodność cieplną materiału. Gdy materiał jest wilgotny, czyli nasiąknięty wypełniającą jego pory wodą, przewodność materiału wzrasta, ponieważ. woda jest lepszym przewodnikiem ciepła niż powietrze. Read more „Przewodnosc cieplna”

Mieszanki specjalne

Materiały otrzymywane z kopolimerów chlorku winylu z octanem winylu są bardzo odporne na działanie tlenu i ozonu. W temperaturach normalnych zupełnie nie ulegają one działaniu tych czynników. Wytrzymują one również przez dłuższy czas działanie światła słonecznego, które nie powoduje żadnych wyraźnych zmian w ich fizycznych i elektrycznych własnościach. Odpowiednio sporządzoną mieszankę z dodatkiem plastyfikatora można przechowywać przez dłuższy okres czasu nawet w gorącym wilgotnym środowisku bez obawy zepsucia się materiału. Najważniejszymi własnościami tych materiałów jest ich sprężystość oraz odporność na ścieranie. Read more „Mieszanki specjalne”

W budownictwie kamien

W budownictwie kamień ten stosuje się przede wszystkim na fundamenty, filary mostowe, do licowania ścian zewnętrznych, do budowy pomników. W skałach wylewnych, wskutek szybkiego ich stygnięcia na powierzchni ziemi, poszczególne minerały nie zdążyły się wykrystalizować i dlatego skały te w przełomie nie mają budowy krystalicznej tak jak granity, lecz stanowią jednolitą, zbitą masę, w której dopiero przez powiększające szkło można odróżnić drobne kryształy minerałów. Do najczęściej spotykanych skał wylewnych należy bazalt, występujący zwykle w masywach górskich pod postacią słupów o różnych kształtach. Barwa bazaltu jest czarna o różnych odcieniach. Bazalt występuje w Polsce na Dolnym Śląsku koło Jeleniej Góry oraz w Niedźwiedziej Górze pod Tęczynkiem. Read more „W budownictwie kamien”

Najcenniejsza odmiana jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym

Najcenniejszą odmianą jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym. Z odmiany tej znane są u nas od dawna stosowany w budownictwie biały piaskowiec szydłowiecki oraz piaskowiec wąchocki, o barwie wiśniowej. Piaskowce stosowane są w budownictwie przede wszystkim jako materiał do licowania (okładzina) ścian zewnętrznych w postaci płyt oraz na ciosy, kolumny, stopnie schodowe itp. Wytrzymałość piaskowców jest różna, w zależności od rodzaju lepiszcza, wynosi od 300 do 2500 kG/cm2, a ciężar objętościowy od 1900 do 2800 kG/ma. Wapienie powstały wskutek wydzielenia się rozpuszczonego w wodzie. Read more „Najcenniejsza odmiana jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym”

Czesc wody w obiegu jest stracona

W krajach uprzemysłowionych zanieczyszczenie wód niezmiernie utrudnia i komplikuje zaopatrzenie w wodę ludności i zakładów przemysłowych. Brudna woda ujęta z rzeki – po oczyszczeniu i zużytkowaniu – wraca do niej jako ścieki, z -kolei zakłady niżej położone ujmują wodę rzeczną, którą po oczyszczeniu wykorzystują do produkcji. W ten sposób sumaryczne zużycie wody zwiększone o dodatkowe ujęcie wód gruntowych znacznie przewyższa ilość odpływu rocznego danej rzeki. Np. wody rzeki Ruhry są wykorzystywane w ilości trzykrotnie przekraczającej naturalny odpływ tej rzeki. Read more „Czesc wody w obiegu jest stracona”

Jezeli pomieszczenie inwentarskie potrzebuje nieznacznie wiecej niz 12 wymian powietrza na godzine

Jeżeli pomieszczenie inwentarskie potrzebuje nieznacznie więcej niż 12 wymian powietrza na godzinę, dopuszczalne jest ograniczenie maksymalnej ilości powietrza do ilości powietrza wentylacyjnego potrzebnej do 12 wymian na godzinę wentylację naturalną można stosować w każdym obiekcie inwentarskim spełniającym powyższe wymagania. Dotychczas na najczęściej wentylacja naturalna była stosowana w oborach, jałownikach i bukaciarniach. W budynkach, w których obsada zwierzęca pozostaje wewnątrz pomieszczenia w okresie ciepłych dni, a są przy tym zlokalizowane na obszarach, gdzie występuje więcej niż 15% cisz w okresie letnim, zaleca się stosowanie wentylacji mechanicznej. Częstość cis atmosferycznych w procentach w okresie letnim ilustruje załączona mapka. 4.7.2. Read more „Jezeli pomieszczenie inwentarskie potrzebuje nieznacznie wiecej niz 12 wymian powietrza na godzine”

Zasady projektowania przewodów wyciagowych

Zasady projektowania przewodów wyciągowych Przewody wyciągowe odprowadzające powietrze z pomieszczenia podstawowego powinny być pionowe. Nie dopuszcza się żadnych odstępstw od tego zalecenia. Przewody wyciągowe nie powinny być niższe niż 4 m. Zalecenie dotyczy wszystkich przewodów bez względu na typ nasad, którymi są zadaszone. W budynkach inwentarskich, nie mających poddasza, do wysokości przewodu dodaje się Wysokość przekrycia. Read more „Zasady projektowania przewodów wyciagowych”

Zalecany ksztalt przekrojów przewodów wyciagowych to kolowy i kwadratowy

Zalecany kształt przekrojów przewodów wyciągowych to kołowy i kwadratowy. Wszystkie przewody pionowe, bez względu na rodzaj przeznaczenia oraz typ nasady, powinny być ocieplone. Ocieplenie powinno rozpoczynać się bezpośrednio po przejściu przewodu wyciągowego przez strop, a kończyć się otworami wylotowymi z nasad. Ocieplenie można wykonać z wełny mineralnej, styropianu itp. materiałów. Read more „Zalecany ksztalt przekrojów przewodów wyciagowych to kolowy i kwadratowy”

Zasady szczelnosci budynku

Zasady szczelności budynku Wentylacja naturalna wytwarza w pomieszczeniu podciśnienie powodujące wdzieranie się powietrza zewnętrznego do wnętrz budynku przez płaszczyzny boczne. Elementy jednorodne płaszczyzn bocznych, takie jak ściany, szyby ip., przepuszczają małe ilości powietrza zewnętrznego, których nie uwzględnia się w technicznych obliczeniach. Podstawowe ilości powietrza dostają się do pomieszczenia przez otwory. Oprócz otworów specjalnie dostosowanych do nawiewu powietrza mogą istnieć w budynku otwory, które deformują przepływ powietrza, powodując przeciągi niekontrolowanymi strugami powietrza. Do tych otworów zalicza się wszystkie nieszczelności, takie jak: wybite szyby, nieszczelności w stolarce okiennej, we wrotach itp. Read more „Zasady szczelnosci budynku”