Blony rozciagane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm

Błony rozciągane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm. Metodę otrzymywania błon przez rozciąganie z nieplastyfikowariego polichlorku winylu opracował Rehboch. Do produkcji tego rodzaju błon zastosowano kilka typów maszyn. Do produkcji polichlorku winylu w tej postaci stosowano polimer o dużej lepkości, do którego dodawano jako środka smarującego 3 do 5% odpowiedniego wosku, ił następnie po dokładnym zmieszaniu walcowano w temperaturze 1600C. Otrzymaną mieszankę kalandrowano na błony o grubości 0,08 mm, które przechodziły następnie na walce rozciągające, z których wychodziły błony o grubości 0,03 mm. Read more „Blony rozciagane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm”

Polioctan winylu próbowano równiez stosowac do plastyfikowania polichlorku winylu

W zależności od składu otrzymuje się różne kopolimery poczynając od materiałów o własnościach zwykłego polichlorku winylu, nierozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach, elastycznych i trudnych do przerobu aż do materiałów stosunkowo łatwo rozpuszczalnych i bardziej sztywnych; w materiałach pierwszych przeważa zawartość chlorku winylu, w materiałach drugich – octanu winylu. O możliwościach różnorodnego zastosowania tych materiałów świadczy fakt, że można je stosować do produkcji płyt gramofonowych, giętkich rur i arkuszy jak również do powlekania metali, a szczególnie puszek metalowych. Polioctan winylu próbowano również stosować do plastyfikowania polichlorku winylu, jednak otrzymane mieszanki nie posiadały zadowalających własności. Z drugiej zaś strony podczas polimeryzacji mieszaniny obu tych monomerów powstają polimery, których cząsteczki składają się zarówno z podstawowych cząsteczek chlorku winylu, jak i octanu winylu. Stosunek tych składników w cząsteczkach polimerów może się zmieniać w bardzo szerokich granicach. Read more „Polioctan winylu próbowano równiez stosowac do plastyfikowania polichlorku winylu”

Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych

Normy państwowe obowiązują na terenie całego naszego państwa, natomiast normy resortowe w jednostkach zarządzanych przez dany resort, np. przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Normy oznaczone literami PKlI oznaczają te normy, które są w nowelizacji lub są przewidziane do nowelizacji, czyli do ponownego opracowania, ponieważ zawarte w nich postanowienia na skutek wprowadzonej nowej technologii, postępu technicznego. itp. stały się nieaktualne. Read more „Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych”