Blony rozciagane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm

Błony rozciągane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm. Metodę otrzymywania błon przez rozciąganie z nieplastyfikowariego polichlorku winylu opracował Rehboch. Do produkcji tego rodzaju błon zastosowano kilka typów maszyn. Do produkcji polichlorku winylu w tej postaci stosowano polimer o dużej lepkości, do którego dodawano jako środka smarującego 3 do 5% odpowiedniego wosku, ił następnie po dokładnym zmieszaniu walcowano w temperaturze 1600C. Otrzymaną mieszankę kalandrowano na błony o grubości 0,08 mm, które przechodziły następnie na walce rozciągające, z których wychodziły błony o grubości 0,03 mm. Read more „Blony rozciagane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm”

Polioctan winylu próbowano równiez stosowac do plastyfikowania polichlorku winylu

W zależności od składu otrzymuje się różne kopolimery poczynając od materiałów o własnościach zwykłego polichlorku winylu, nierozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach, elastycznych i trudnych do przerobu aż do materiałów stosunkowo łatwo rozpuszczalnych i bardziej sztywnych; w materiałach pierwszych przeważa zawartość chlorku winylu, w materiałach drugich – octanu winylu. O możliwościach różnorodnego zastosowania tych materiałów świadczy fakt, że można je stosować do produkcji płyt gramofonowych, giętkich rur i arkuszy jak również do powlekania metali, a szczególnie puszek metalowych. Polioctan winylu próbowano również stosować do plastyfikowania polichlorku winylu, jednak otrzymane mieszanki nie posiadały zadowalających własności. Z drugiej zaś strony podczas polimeryzacji mieszaniny obu tych monomerów powstają polimery, których cząsteczki składają się zarówno z podstawowych cząsteczek chlorku winylu, jak i octanu winylu. Stosunek tych składników w cząsteczkach polimerów może się zmieniać w bardzo szerokich granicach. Read more „Polioctan winylu próbowano równiez stosowac do plastyfikowania polichlorku winylu”

Kamienie naturalne

Kamienie naturalne Najstarszym materiałem, z którego ludzie zaczęli wznosić różnego rodzaju budowle, był obok drewna kamień naturalny. Określenie naturalny dajemy kamieniowi dlatego, że został on utworzony przez naturę W czasie kształtowania się skorupy ziemskiej. Ziemia była niegdyś rozżarzoną kulą, złożoną z roztopionych dał i gazów, podobnie jak obecnie Słońce. Stopniowo kula ta stygła od zewnątrz, a płynna masa, zwana magmą, krzepła i twardniała tworząc skały. Twardnienie to odbywało się w głębi ziemi pod zewnętrzną skorupą lub też na powierzchni ziemi w czasie wybuchów, gdy magma pod działaniem wielkiego ciśnienia gazów rozrywała zewnętrzną skorupę i wylewała się na powierzchnię. Read more „Kamienie naturalne”

Bazalt

Bazalt odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, wynoszącą od 2300 do 4000 kG/cm2, oraz dużą twardością, wskutek czego ścieralność jego jest bardzo mała. Ciężar objętościowy bazaltu wynosi od 2000 do 3000 kG/m3. Dzięki małej ścieralności bazaltu używa się go często do wyrobu kostki brukowej, a prócz tego do budowy mostów, do licowania ścian itp. Ostatnio bazalt zaczęto topić i odlewać, nadając mu dowolne kształty. Wytrzymałość odlewów bazaltowych jest jeszcze większa niż bazaltu naturalnego i dochodzi do 8000 kG/cm2. Read more „Bazalt”

Mul i bardzo drobny osad skalny

Wskutek działania wiatru, wody, zmian temperatury itp. skały pierwotne (wybuchowe) uległy rozkruszeniu lub zwietrzeniu albo też częściowemu wypłukaniu i rozpuszczeniu w wodzie. Następnie wskutek tzw. procesów górotwórczych okruchy te zostały ściśnięte i sprasowane pod ciężarem górnych warstw skorupy ziemskiej. Muł i bardzo drobny osad skalny stanowiły spoiwo, które połączyło większe ziarna w zwartą całość, tworząc skałę osadową. Read more „Mul i bardzo drobny osad skalny”

Cztery podane na wykresie krzywe

Kąt o przyjęto tu w wielkości kąta tarcia wewnętrznego rp gruntu, którym został zasypany wykop. Cztery podane na wykresie krzywe odpowiadają następującym wartościom: krzywa a – K tg o = 0,192 (minimum dla gruntów sypkich) krzywa b – K tg o = 0,165 (maksimum dla gruntów sypkich) krzywa c – K tg o = 0,135 (minimum dla gruntów spoistych) krzywa d – K tg o = 0,110 (maksimum dla gruntów spoistych) Jeżeli przyjmiemy, że o = rp to przy rp = 30° – K tg rp = 0,192. / «p = 25° – K tg rp = 0,187 «p = 20° – K tg rp = 0,178 rp = 15 ° K tg rp = 0,156 rp = 10° – K tg rp = 0,124 rp = 8° -K tg rp = 0,105 Z powyższych danych widać, że zmniejszenie się pionowego obciążenia budowli podziemnej, ułożonej w wykopie, jest stosunkowo mało zależne od wielkości kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Można odczytać, że np. dla krzywej oznaczonej a (cp = 30°), pionowe obciążenie rury osiąga swą największą wartość, jeśli głębokość wykopu osiąga 9-krotną jego szerokość. Read more „Cztery podane na wykresie krzywe”

Scieki z fabryki celulozy

Ścieki z fabryki celulozy we Włocławku zanieczyszczają Wisłę, przy niskich stanach wody, aż do ujścia, tj. na dług. 260 km. Wprawdzie stopień zanieczyszczenia w miarę zwiększania się odległości maleje, to jednak wskutek znacznej koncentracji oraz wskutek działania składników antybiotycznych zawartych często w ściekach przemysłowych, proces samooczyszczania przebiega powoli i na znacznej długości. Zmniejszenie zdolności samooczyszczania występuje szczególnie jaskrawo podczas stanów niżówkowych. Read more „Scieki z fabryki celulozy”

zbiorniki dolinowe

Możliwości ochrony wód przed zanieczyszczeniem Najskuteczniejszym sposobem ochrony wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem ściekami jest oczyszczanie ścieków przed odprowadzeniem do rzeki lub gruntu. Najlepszy stopień oczyszczania Ścieków uzyskuje się za pomocą ich wykorzystania do nawodnienia stawów, roślin uprawnych lub drzew. Sposób ten poza korzyściami gospodarczymi, związanymi z poważnym zwiększeniem ilościowym plonów, jest najtańszy i najskuteczniejszy w zastosowaniu do licznych rodzajów ścieków, m. in. do ścieków przemysłu spożywczego, przede wszystkim do ścieków krochmalniczych. Read more „zbiorniki dolinowe”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja 2065 – Porowatość miejska / Partnerstwo Billard Leece

Billard Leece Partnership (BLP) Australijscy architekci Billard Leece Partnership podzielili się z nami swoim projektem.
Proposition 2065.
Urban Porosity ., 29 000 mkw.
Budynek wielofunkcyjny.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja 2065 – Porowatość miejska / Partnerstwo Billard Leece”

Budownictwo wczoraj i dzis : 3x3x3 Taiwan Tower Competition / Broadway Malyan Architects

Dzięki uprzejmości Broadway Malyan Architects Blogu otrzymało kolejne zgłoszenie z Tajwanu Tower Competition w Taichung, Broadway Malayn.
Projekt został nazwany 3x3x3, aby przedstawić konceptualną strukturę koalescencji trzech odrębnych cech wieży: środowiskowej, społecznej i gospodarczej.
Więcej po przerwie.
Konkurs domagał się wieży, która mogłaby upamiętnić setną rocznicę założenia Tajwanu, jednocześnie przewidując przyszłość w postępie technologicznym i społecznym.
Broadway Malyan wykorzystał okazję do zaprojektowania kultowej struktury, która aktywizuje kulturalne działania miasta. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : 3x3x3 Taiwan Tower Competition / Broadway Malyan Architects”