Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.

Materiały o zawartości 90010 chlorku winylu i 10010 octanu winylu są bardzo łatwo rozpuszczalne i mogą znaleźć zastosowanie do powlekania. Ciężar cząsteczkowy otrzymywanych żywic waha się w granicach od 6 000 do 25 000. Polimery o niższym ciężarze cząsteczkowym są bardziej miękkie i plastyczne niż polimery wyższe. Kopolimery te są bardzo rozpowszechnione, gdyż nie posiadają ani zapachu, ani smaku, są bezbarwne, nietrujące i niepalne; ich mieszanki są powszechnie stosowane w technice. Kopolimery te są termoplastyczne, lecz nie posiadają prawdziwej temperatury topnienia, gdyż przy ogrzaniu jedynie miękną. Read more „Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.”

Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu

Polimery te posiadają na ogół większość własności polichlorku winylu . Ponieważ posiadają już wrodzoną plastyczność, można je mieszać z dużymi ilościami różnych barwników i napełniaczy. Sporządzenie mieszanek oraz ich przerób jest łatwiejszy niż w przypadku czystego polichlorku winylu. Mieszanki sporządza się w niższych temperaturach oraz używa się mniejszych ilości plastyfikatora. Wprawdzie materiały te ciemnieją przy dłuższym działaniu światła słonecznego lub ciepła, można jednak temu zapobiec dodając 1 do 2010 takich stabilizatorów, jak np. Read more „Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu”

Odpornosc kopolimerów

Odporność kopolimerów. Kopolimery polichlorku winylu są bardzo odporne na działanie rozpuszczalników oraz czynników korodujących. Żywice o wyższym ciężarze cząsteczkowym wykazują na ogół większą odporność, szczególnie wobec rozpuszczalników organicznych, niż żywice o niższym ciężarze cząsteczkowym. Obecność innych materiałów, jak barwników, wosków, stabilizatorów itp. również wpływa ha zachowanie się tych żywic. Read more „Odpornosc kopolimerów”

Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru

Materiał o własnościach kauczuku otrzymuje się przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materiałów używanych do zwykłego polimeru, jak np. fosforanu trójkrezylu, ftalanu dwubutylu itp. Zakres temperatur, w którym zarówno polimer, jak i ko,polimer można poddawać przeróbce, jest bardziej ograniczony. Temperatura, w której sporządza się mieszankę, musi być ściślej kontrolowana niż przy pracy z kauczukiem naturalnym, gdyż wpływa ona w dużym stopniu na własności ostatecznego produktu. W celu dokładnego, wymieszania wszystkich składników mieszanki z żywicą, składniki suche a szczególnie plastyfikator oraz materiał smarujący przed dodaniem do mieszarki Banbury muszą być dokładnie zmieszane. Read more „Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru”

Materialy elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu

Materiały elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu. Plastyfikowane kopolimery chlorku winylu z octanem winylu posiadają dużą giętkość, sprężystość i pod wielu względami przypominają kauczuk naturalny. Materiały te są odporne na działanie tych czynników, które powodują pogorszenie własności kauczuku naturalnego, jak np. na działanie tlenu, ozonu, światła słonecznego, pewnych soli metali itp. Mogą one być otrzymywane jako materiały przezroczyste o różnorodnym zabarwieniu, czego nie można uzyskać przy użyciu kauczuku naturalnego. Read more „Materialy elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu”

Stopien zanieczyszczenia scieków mieszanych lub poprodukcyjnych

Stopień zanieczyszczenia ścieków mieszanych lub poprodukcyjnych określa się za pomocą równoważnej liczby mieszkańców – na podstawie BZT5. Liczby mieszkańców z górnego obszaru rzeki redukuje się odpowiednio do wpływu samooczyszczania się wody. Jeżeli ładunek ścieków nie przekracza 30 M na 1 lisek wówczas linia tlenowa nie przekracza minimalnej dopuszczalnej zawartości tlenu, wynoszącej 4 mg/I przy temperaturze wody 20°C. Przy ładunku wyższym ścieki należy oczyszczać biologicznie. Jeżeli na dnie rzeki gromadzi się osad ściekowy, wówczas fermentujące osady pochłaniają dodatkowo tlen zawarty w przepływającej wodzie rzecznej i dopuszczalny ładunek ścieków musi być niższy od wyżej podanego. Read more „Stopien zanieczyszczenia scieków mieszanych lub poprodukcyjnych”

Zbiorniki retencyjne

Rozcieńczenie rzecznych wód zanieczyszczonych przyspiesza zachodzące w nich procesy mineralizacji związków organicznych. Ścieki o nadmiernej zawartości soli, np. wody dołowe z kopalń, mogą być gromadzone w zbiornikach a następnie odprowadzane do rzek podczas wysokich stanów wody już przy niewygórowanej zawartości soli w wodzie rzecznej. Zbiorniki retencyjne umożliwiają poza tym stosowanie płukania koryta rzecznego. Szczególnie ważne jest usunięcie gnijącego osadu dennego za pomocą płukania przed nastaniem ciepłej pory roku. Read more „Zbiorniki retencyjne”

Polozenie linii granicznej nad obszarem wirowym zostalo okreslone dla zwymiarowanych modularnie budynków inwentarskich

Położenie linii granicznej nad obszarem wirowym zostało określone dla zwymiarowanych modularnie budynków inwentarskich. Przyjęto następujące oznaczenia wymiarów liniowych i kątowych budynków: a – szerokość budynku, b – wysokość budynku do przekrycia, c – wysokość poddasza, d – szerokość nawy, bocznej, i długość budynku, -kąt pochylenia połaci dachowej. Określając wysokość linii granicznych nad obszarem -wirowym należy brać pod uwagę, że w zależności od proporcji bryły budynku oraz proporcji wymiarów przekrycia, zmienia się jej położenie dla danego typu budynku. Przekroje poprzeczne przewodów wyciągowych, odprowadzających powietrze z pomieszczenia głównego, powinny być stosunkowo duże. Średnice przewodów o przekroju kołowym lub krótsze boki przewodów o przekroju prostokątnym nie powinny być mniejsze od 0,5 m. Read more „Polozenie linii granicznej nad obszarem wirowym zostalo okreslone dla zwymiarowanych modularnie budynków inwentarskich”

Elementy charakteryzujace instalacje: – przewód z daszkiem plaskim (lub bez daszka), W okresie zimowym przepustnice sa zamkniete

Elementy charakteryzujące instalacje: – przewód z daszkiem płaskim (lub bez daszka), W okresie zimowym przepustnice są zamknięte. Odprowadzenie powietrza odbywa się w tym czasie tylko przez otwory wolne w przepustnicach. W okresie letnim zakłada się otwarcie wszystkich przepustnic. II. Elementy charakteryzujące instalacje: – zestaw przewodów z daszkami (lub bez daszków), – zestaw przewodów z deflektorami Chanarda, – przepustnice ręczne pełne. Read more „Elementy charakteryzujace instalacje: – przewód z daszkiem plaskim (lub bez daszka), W okresie zimowym przepustnice sa zamkniete”