Blony rozciagane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm

Błony rozciągane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm. Metodę otrzymywania błon przez rozciąganie z nieplastyfikowariego polichlorku winylu opracował Rehboch. Do produkcji tego rodzaju błon zastosowano kilka typów maszyn. Do produkcji polichlorku winylu w tej postaci stosowano polimer o dużej lepkości, do którego dodawano jako środka smarującego 3 do 5% odpowiedniego wosku, ił następnie po dokładnym zmieszaniu walcowano w temperaturze 1600C. Otrzymaną mieszankę kalandrowano na błony o grubości 0,08 mm, które przechodziły następnie na walce rozciągające, z których wychodziły błony o grubości 0,03 mm. Read more „Blony rozciagane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm”

Polioctan winylu próbowano równiez stosowac do plastyfikowania polichlorku winylu

W zależności od składu otrzymuje się różne kopolimery poczynając od materiałów o własnościach zwykłego polichlorku winylu, nierozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach, elastycznych i trudnych do przerobu aż do materiałów stosunkowo łatwo rozpuszczalnych i bardziej sztywnych; w materiałach pierwszych przeważa zawartość chlorku winylu, w materiałach drugich – octanu winylu. O możliwościach różnorodnego zastosowania tych materiałów świadczy fakt, że można je stosować do produkcji płyt gramofonowych, giętkich rur i arkuszy jak również do powlekania metali, a szczególnie puszek metalowych. Polioctan winylu próbowano również stosować do plastyfikowania polichlorku winylu, jednak otrzymane mieszanki nie posiadały zadowalających własności. Z drugiej zaś strony podczas polimeryzacji mieszaniny obu tych monomerów powstają polimery, których cząsteczki składają się zarówno z podstawowych cząsteczek chlorku winylu, jak i octanu winylu. Stosunek tych składników w cząsteczkach polimerów może się zmieniać w bardzo szerokich granicach. Read more „Polioctan winylu próbowano równiez stosowac do plastyfikowania polichlorku winylu”

Kamienie naturalne

Kamienie naturalne Najstarszym materiałem, z którego ludzie zaczęli wznosić różnego rodzaju budowle, był obok drewna kamień naturalny. Określenie naturalny dajemy kamieniowi dlatego, że został on utworzony przez naturę W czasie kształtowania się skorupy ziemskiej. Ziemia była niegdyś rozżarzoną kulą, złożoną z roztopionych dał i gazów, podobnie jak obecnie Słońce. Stopniowo kula ta stygła od zewnątrz, a płynna masa, zwana magmą, krzepła i twardniała tworząc skały. Twardnienie to odbywało się w głębi ziemi pod zewnętrzną skorupą lub też na powierzchni ziemi w czasie wybuchów, gdy magma pod działaniem wielkiego ciśnienia gazów rozrywała zewnętrzną skorupę i wylewała się na powierzchnię. Read more „Kamienie naturalne”

Granit

Granit składa się z minerałów zwanych skaleniami i kwarcem. Kwarc jest to biały lub szary, o tłustym połysku minerał, bardzo twardy. Skalenie mają w przełomie powierzchnię szklistą, barwa może być różna: różowa, szara, czerwona, czarna itp. W zbitej masie ziaren skaleni i kwarcu znajdują się często połyskujące blaszki minerału zwanego miką. Granit odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie. Read more „Granit”

Rozpatrzmy warunki istniejace w wykopie pionowym

Rozpatrzmy warunki istniejące w wykopię pionowym. Z równania sumy sił pionowych działających na element gruntu w wykopie o grubości dh otrzymamy W + dW + 2K~tgOdh = W + vbdh gdzie o – kąt tarcia gruntu zasypki po ścianach wykopu. W powyższych wzorach wartość współczynnika K należy przyjmować w wielkości odpowiadającej najmniejszej wartości parcia według teorii klasycznej, tzw. wielkości parcia czynnego, czyli Przy obliczeniach przybliżonych można zakładać o = rp. Zmienność współczynnika Cd jest przedstawiona na wykresie podanym przez Sgangler. Read more „Rozpatrzmy warunki istniejace w wykopie pionowym”

zbiorniki dolinowe

Możliwości ochrony wód przed zanieczyszczeniem Najskuteczniejszym sposobem ochrony wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem ściekami jest oczyszczanie ścieków przed odprowadzeniem do rzeki lub gruntu. Najlepszy stopień oczyszczania Ścieków uzyskuje się za pomocą ich wykorzystania do nawodnienia stawów, roślin uprawnych lub drzew. Sposób ten poza korzyściami gospodarczymi, związanymi z poważnym zwiększeniem ilościowym plonów, jest najtańszy i najskuteczniejszy w zastosowaniu do licznych rodzajów ścieków, m. in. do ścieków przemysłu spożywczego, przede wszystkim do ścieków krochmalniczych. Read more „zbiorniki dolinowe”